پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ - Thursday 28 September 2023

اعضای هیئت مدیره (دوره اول)
(سالهای 1385 تا 1388)

 

آدرس الكترونیكی

سمت سازمانی

نام

تصویر

shokrieh@ircomas.org

رئیس هیئت مدیره

محمود مهرداد شكریه- سوابق
1288-shokrieh
mobahat@ircomas.org

نایب رئیس هیئت مدیره

ابراهیم مباهات- سوابق
alipour@ircomas.org

خزانه دار و عضو هیئت مدیره

محمد عالی پور- سوابق
alagheband@ircomas.org عضو هیئت مدیره ایرج علاقه بند
zahiremami@ircomas.org عضو هیئت مدیره محمد رضا ظهیر امامی- سوابق
esfandyari@ircomas.org عضو هیئت مدیره كیومرث اسفندیاری
bozorgzadeh@ircomas.org عضو هیئت مدیره ناصر بزرگزاده- سوابق
zahedi@ircomas.org عضو علی البدل هیئت مدیره سید محمد زاهدی
sheikholeslami@ircomas.org عضو علی البدل هیئت مدیره فریدون شیخ الاسلامی- سوابق
hashemi@ircomas.org عضو علی البدل هیئت مدیره سید حمید رضا هاشمی- سوابق
Dr.-Hashemi

تبليغات تبليغات تبليغات تبليغات