پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ - Thursday 28 September 2023

اعضای هیئت مدیره (دوره دوم)

(سالهای 1388 تا 1391)

درس الكترونیكی

 پست الکترونیک

سمت سازمانی

نام

تصویر

mobahat@ircomas.org

رئیس هیئت مدیره

ابراهیم مباهات- سوابق
zahiremami@ircomas.org

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد رضا ظهیر امامی- سوابق
alipour@ircomas.org

خزانه دار و عضو هیئت مدیره

محمد عالی پور- سوابق
jalili@ircomas.org عضو هیئت مدیره حمید جلیلی- سوابق
sheikholeslami@ircomas.org عضو هیئت مدیره فریدون شیخ الاسلامی- سوابق
hashemi@ircomas.org عضو هیئت مدیره سید حمید رضا هاشمی- سوابق
Dr.-Hashemi
bozorgzadeh@ircomas.org عضو هیئت مدیره ناصر بزرگزاده- سوابق
shirazi@ircomas.org عضو علی البدل هیئت مدیره مرتضی رسول شیرازی- سوابق
movahed@ircomas.org عضو علی البدل هیئت مدیره حمیدرضا موحد- سوابق
dashti@ircomas.org عضو علی البدل هیئت مدیره غلامحسین دشتی- سوابق

تبليغات تبليغات تبليغات تبليغات