پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ - Thursday 28 September 2023

اعضای بازرس (دوره اول)
(سالهای 1385 تا 1388)

آدرس الكترونیكی

سمت سازمانی

نام

تصویر

mohamed@ircomas.org

بازرس اصلی

محمدصادق محامد

ashrafi@ircomas.org

بازرس اصلی

حمید رضا اشرفی

divandari@ircomas.org

بازرس علی البدل

مهدی دیواندری


اعضای بازرس (دوره دوم)
سالهای 1386 الی 1389

 

آدرس الكترونیكی

سمت سازمانی

نام

تصویر

ashrafi@ircomas.org بازرس اصلی حمیدرضا اشرفی
 dayani@ircomas.org بازرس اصلی علیرضا دیانی
 jalalipour@ircomas.org بازرس علی البدل امیرحسین جلالی پور

 


اعضای بازرس (دوره سوم)
سالهای 1389 الی 1391

آدرس الكترونیكی

سمت سازمانی

نام

تصویر

alagheband@ircomas.org بازرس اصلی ایرج علاقه بند
 dayani@ircomas.org بازرس اصلی علیرضا دیانی
 sh_alagheband@ircomas.org بازرس علی البدل شیما علاقه بند


 اعضای بازرس (دوره چهارم)
سالهای 1391 الی 1394
 

آدرس الكترونیكی

سمت سازمانی

نام

تصویر

bozorgzadeh@ircomas.org بازرس اصلی ناصر بزرگزاده
hassanpour@ircomas.org بازرس اصلی احد حسن پور
r-khaladj@ircomas.org بازرس علی البدل روح اله خلج

تبليغات تبليغات تبليغات تبليغات