پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ - Thursday 28 September 2023

اساسنامه انجمن

فصل اول

“کلیات و اهداف”

ماده ۱

نام: انجمن متخصصان کامپوزیت ایران، تشکلی است صنفی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه اختصارا «انجمن» نامیده میشود.

ماده ۲

محل: مرکز اصلی این انجمن در شهر تهران، بزرگزاره حکیم غرب، بعد از اشرفی اصفهانی، خیابان باهنر، انتهای خیابان بهاران، کوچه مریم، پلاک ۱۷، طبقه ۴، واحد ۲ – کدپستی ۶۶۸۵۹-۱۴۷۳۶ است . انجمن در صورت لزوم می تواند با تصویب کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها درسایر شهرهای کشور شعبه، دفتر یا نمایندگی دایر نماید.

ماده ۳

تابعیت:

تمامی اعضای انجمن تابعیت ایرانی داشته و التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده ۴

اهداف :

اهداف انجمن را به طور مجمل می توان در ذیل خلاصه نمود:

-حفظ، حمایت و صیانت از حقوق صنفی اعضاء انجمن.
-توسعه فن آوری کامپوزیت در کشور
-ایجاد بانک اطلاعات و مرکز اطلاع رسانی برای صنعت کامپوزیت.
-ارتقاء و توسعه بازار صنعت و فن آوری های کامپوزیت کشور.
-تلاش در جهت ایجاد اشتغال برای متخصصان کامپوزیت کشور.
-ایجاد شبکه الکترونیکی جهت اطلاع رسانی.
-تلاش در جهت ایحاد ارتباط و تعامل بین صنایع کامپوزیت کشور و دانشگاهها و مراکز دانشگاهی.
-برگزاری جلسات، میزگردها، جشنواره ها، دوره های آموزشی، نمایشگاهها ، سمینارها در خصوص موضوع و اهداف انجمن.
-مشاوره های صنعتی به صنعتگران و سرمایه گذاران با رعایت مقررات.
-به روز نمودن دانش فنی و تخصصی اعضا.

ماده ۵

هماهنگی با سازمان های دولتی

کلیه اقداماتی که در چارچوب اساسنامه بوده و به نحوی نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد، پس از کسب مجوز لازم انجام خواهد شد.

فصل دوم

شرایط ، نحوه عضویت و انواع آن

ماده ۶

هر فرد متخصص کامپوزیت که دارای شرایط زیر باشد میتواند به عضویت انجمن در آید.

۱-داشتن مدرک تحصیلی مرتبط

۲-پذیرفتن مفاد اساسنامه

۳-عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

۴-نداشتن سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی

۵-پرداخت حق عضویت

تبصره: خاتمه عضویت بنا به درخواست فرد، عدم پرداخت حق عضویت سالیانه، سلب شرایط و یا درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی میباشد.

ماده ۷

عضویت

انجمن دارای سه نوع عضو خواهد بود.

۱- اعضای اصلی

شامل افرادی میشوند که دارای تحصیلات و سوابق کاری مرتبط با فن آوری کامپوزیت هستند. (دارای حق رای)

و نماینده هر واحد ایرانی که در زمینه کامپوزیت فعالیت دارند می تواند به عضویت انجمن درآیند. نماینده واحدها دارای حق رای میباشد.

۲- اعضای وابسته

شامل دانشجویانی است که در کلیه رشته های مرتبط مشغول به تحصیل هستند که با پرداخت ورودیه میتوانند عضو انجمن شوند و بدون حق رای میباشند.

۳- اعضای افتخاری

که شامل افراد دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و با پیشنهاد هیئت مدیره، توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند که بدون حق رای میباشند.

تمامی اعضای انجمن به جزاعضای افتخاری و اعضای وابسته بایستی حق عضویت سالیانه خود را مطابق با مصوبات هیئت مدیره پرداخت نمایند.

فصل سوم

“ارکان”

ماده ۸

ارکان انجمن عبارتند از :

الف – مجمع عمومی

ب – هیئت مدیره

ج – هیئت بازرسان

 

مجمع عمومی

ماده ۹

مجمع عمومی که عالیترین مرجع تصمیم گیری در انجمن بوده و به صورت عادی، عادی به طور فوق العاده، فوق العاده تشکیل میگردد.

ماده ۱۰

مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه سالی یکبار در اردیبهشت ماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت یافتن جلسه حضور نصف به علاوه یک نفر اعضای اصلی و جهت تصویت هر موضوعی، رأی موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد. در صورتی که در دعوت نخست تعداد حاضرین به حد نصاب نرسید، جلسه دوم با فاصله حداکثر یک ماه تشکیل و با هر تعداد عضو حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان، به تقاضا و دعوت هیأت مدیره، بازرس، یا یک سوم کل اعضای اصلی تشکیل گردد و در هر صورت باید دستور جلسه مجمع عمومی در آگهی دعوت قید شود.

تبصره ۱: کلیه مجامع عمومی باید با تأیید و هماهنگی قبلی با وزارت کشور برگزار شوند.

تبصره ۲: در صورتی که هیأت مدیره، مجمع عمومی سالانه را در موعد مقرر برگزار نکند، بارزس/ بازرسان مکلف است/ مکلفند پس از تأیید وزارت کشور رأساً اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی مزبور بنمایند.

ماده ۱۱

دعوت برای شرکت در مجامع عمومی از طریق آگهی در روزنامه کثیرالنتشار صورت می پذیرد، آگهی تشکیل مجمع برای نوبت اول باید حداقل ۲ هفته و برای نوبت دوم نیز حداقل ۲ هفته قبل از برگزاری مجمع در روزنامه تعیین شده درج گردد.

وظایف مجمع عمومی عادی:

ماده ۱۲

۱-انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس (بازرسان)

۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس(بازرسان)

۳- تعیین خط مشی کلی انجمن

۴- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیأت مدیره

۵- تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن

۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های انجمن

ماده ۱۳

مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات قانونی نحوه اعلام در روزنامه کثیرالانتشار، مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

۱-با درخواست و دعوت اکثریت اعضای هیأت مدیره یا بازرس (بازرسان)

۲- با درخواست و دعوت یک سوم از اعضای اصلی انجمن

تبصره۱: مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت یافتن همان شرایط مجمع عموممی عادی را دارد.

تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دوسوم آراء موافق از تعداد اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۱۴

در صورتی که بازرس / بازرسان یا یک سوم اعضاء درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را داشته باشند، موضوع کتباً به رئیس هیأت مدیره اطلاع داده خواهد شد، رئیس هیأت مدیره موظف خواهد بود تا حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز طبق این اساسنامه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام کند، در غیر این صورت بازرس و یا نماینده اعضای متقاضی ظرف مدت ده روز با تأیید و هماهنگی وزارت کشور نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام می نماید.

ماده ۱۵

وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

۱-تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

۲- بررسی و تصویب انحلال انجمن

۳- عزل هیأت مدیره

تبصره: عزل هیأت مدیره بنا به درخواست ۳/۱ اعضای اصلی یا بازرس یا اکثربت اعضای هیأت مدیره با هماهنگی و تائید وزارت کشور در دستور کار مجمع عمومی قرار میگیرد.

تبصره ۲: در صورت تصویب عزل هیأت مدیره، مجمع فوق العاده نسبت به تعیین و انتخاب سه نفر از اعضای اصلی برای اجرای مصوبه و انجام تشریفات قانونی انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام می نماید

ماده ۱۶

مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر که از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا داوطلابان این دو رکن نمی باشند، اداره می شود.

تبصره ۱: اعضای هیأت رئیسه با اعلام نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد و مسئولیت اداره جلسه مطابق دستور کار اعلام شده و نیز تنظیم و ارسال صورتجلسه مجمع عمومی به وزارت کشور را به عهده دارند.

تبصره ۲: هیأت رئیسه نسخه ای از صورتجلسه را برای اطلاع اعضاء در محل انجمن نصب می نماید.

ب- هیئت مدیره

ماده ۱۷

انجمن دارای هیئت مدیره ای مرکب از ۷ عضو اصلی و ۳ عضو علی البدل می باشد که از  میان اعضای اصلی برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

تبصره۱- شعب انجمن با رعایت ماده ۲ اساسنامه در شهرستانها توسط هیأت مدیره ای مرکب از  ۳ نفر که از سوی اعضای همان شعبه انتخاب و با تصویب هیأت مدیره مرکزی منصوب میشوند، اداره خواهد شد. اعضاء این هیأتها طبق دستورالعمل هیئت مدیره مرکزی فعالیت خواهند نمود. حد نصاب تأسیس شعبه ۳۰ نفر عضو می باشد که در صورت عدم حصول آن، می توان دفتر یا نمایندگی دایر نمود.

تیصره ۲: جلسات هیئت مدیره با حضور  نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با آراء موافق ۴ نفر معتبر خواهد بود.

تبصره ۳: اعضای هیئت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک رئیس، یک نایب رئیس و یک خزانه دار انتخاب نموده و نسخه ای از صورتجلسه انتخابات را به وزارت کشور ارسال می نمایند. حدود اختیارات هیأت مدیره را آئین نامه مشخص مینماید.

تبصره ۴: شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره ۵: در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط ار هر یک از اعضای هیأت مدیده، عضو علی البدل برای مدت باقیماند به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره ۶: هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هرماه یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت و با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس جلسه فوق العاده تشکیل می دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تماس تلفنی و تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روزی خواهد بود.

تبصره ۷: هیئت مدیره موظف است سه ماه قبل از تجدید انتخابات هیئت مدیره موضوع را کتباً به اطلاع اعضای اصلی برساند. داوطلبان عضویت در هیئت مدیره می توانند با توجه به آگهی مجمع عمومی خود را نامزد عضویت هیئت مدیره نمایند.

ماده ۱۸

مجمع عمومی، هیأت مدیره را برای مدت سه سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب اعضای هیأت مدیره برای دو دوره متوالی بلامانع بوده و هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر سه ماه قبل از پایان دوره تصدی خود، انتخابات هیت مدیره جدید را با هماهنگی وزارت کشور برگزار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن وزارتخانه اعلام نماید.

ماده ۱۹

هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر میباشد:

حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حساب های انجمن و پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجمع عمومی، افتتاح حساب بانکی، انجام تشریفات قانونی به منظور تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم، وکیل و عزل آنان،  قطع و فصل دعاوی و تعیین وکیل و عزل آن، حل و فصل دعاوی از طریق سازش، فراهم آوردن شرایط عضویت افراد متقاضی.

به طور کلی هیئت مدیره می تواند در حوزه وظایف خود اقداماتی را که ضروری بداند با رعایت مصالح انجمن در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن آنها یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد به نام انجمن انجام دهد.

تبصره ۱- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه، اخذ تصمیم  و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است. هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع انجمن دارا میباشد..

تبصره ۲- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار، با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

تبصره ۳- هیأت مدیره می تواند از بین خود یا اعضای انجمن یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیر عامل انتخاب کرده و حدود اختیارات او را تعیین نماید.

مدیر عامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره به وی تفویض می گردد نماینده انجمن محسوب شده و از طرف آن حق امضاء دارد.

تبصره ۴: هیأت مدیره می تواند از بین اعضای واجد شرایط در جهت اجرای اهداف مندرج دراساسنامه با موافقت وزارت کشور کمیته های تخصصی انجمن تشکیل دهد.

تبصره ۵: آئین نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیأت مدیره و تأیید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود.

ج: بازرسان

ماده ۲۰

مجمع عمومی عادی ۲ نفر را به عنوان بازرس اصلی و ۱ نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد.

تبصره ۱: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

تبصره ۲: اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و نزدیکان سببی و نسبی آنها نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند.

ماده ۲۱

وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:

۱- بررسی کلیه اسناد واوراق مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی                      .

۲- مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم ازمالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن  برای ارائه به مجمع عمومی.

۳- ارائه گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه یا مصوبات مجمع به عمومی.

تبصره: گزارش بازرس (بازرسان) باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه و مطالعه اعضاء در محل دفتر انجمن  آماده باشد.

ماده ۲۲

کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط باید بوسیله هیئت مدیره جهت بررسی در دسترس بازرس / بازرسان و نمایندگان کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قرار گیرد.

فصل چهارم:

“بودجه و مواد متفرقه”

ماده ۲۳

بودجه انجمن از طریق حق عضویت اعضاء ، ارائه خدمات آموزشی، جمع آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت ، وقف و نیز خدمات کارشناسی غیرانتفاعی بر مبنای ضوابط تامین می شود.

تبصره: اعضای ارکان انجمن، حق الزحمه ای به عنوان سمت و مسئولیت خود در انجمن با تصویب مجمع عمومی، میتوانند دریافت نمایند.

ماده ۲۴

درآمد و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی برای جهت بررسی به کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها ارائه خواهد شد.

تبصره ۱: کلیه دفاتر مالی انجمن در صورت مراجعه مأمورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲: سال مالی انجمن منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه اسفند ختم می شود.

تبصره ۳: کلیه وجوه مازاد بر هزینه های جاری انجمن در حساب مخصوصی بنام انجمن نزد یکی از بانکهای رسمی کشور نگهداری خواهد شد.

ماده ۲۵

کلیه مدارک، پرونده ها و نوشته های رسمی در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود.

مکاتبات رسمی انجمن با امضای رئیس هیأت مدیره و در غیاب او نایب رئیس هیأت مدیره و با مهر انجمن انجام خواهد شد.

تبصره : مصوبات و صورت جلسات هیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده ۲۶

تغییرات اساسنامه

هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و ترکیب اعضای هیئت مدیره و بازرس (بازرسان) در صورتی معتبر است که به تصویب کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها رسیده و در روزنامه رسمی درج شده باشد.

تبصره : محل انجمن و اقامتگاه اعضای هیأت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد و مادامی که در این خصوص اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده ۲۷

انجمن دارای مهر و نشان مخصوص خواهد بود که شکل و متن آن پس از  تصویب هیئت مدیره و مجوز وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد.

تبصره: هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و نشان انجمن مسئولیت قانونی دارد.

ماده ۲۸

با توجه به اینکه انجمن ماهیتاً غیر تجاری می باشد نمی تواند عملیات تجاری و اعتباری انجام دهد.

انحلال:

ماده ۲۹

در موارد زیر انجمن منحل می شود:

۱- بنا به رأی مجمع عمومی فوق العاده

۲- در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن، موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام نداده، یا انجام آن غیر ممکن باشد.

۳- بنا به تقاضای کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و صدور حکم قطعی دادگاه.

ماده ۳۰

انحلال: در صورت انحلال انجمن ، مجمع عمومی فوق العاده هیئت تصفیه ای را ( حداقل سه نفر) از میان اعضای اصلی انتخاب می نماید این هیئت موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات با نظارت کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب نسبت به واگذاری اموال و املاک به یکی از مراکز مشابه یا عام المنفعه داخل کشور اقدام نماید. هیئت مذکور موظف است یک نسخه از     شرح کامل اقدامات خودد را جهت بررسی به کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب  و جمعیت ها ارسال دارد.

ماده ۳۱

این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و ۳۱ ماده و ۳۰ تبصره است که در اولین نشست اعضاء مجمع عمومی در تاریخ  ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ به تصویب رسید .

 

کمیته های انجمن

کمیته آموزش
کمیته استاندارد و ارتقاء کیفیت
کمیته فنی
کمیته روابط عمومی
کمیته لوله
کمیته رزین

۱- کمیته آموزش:

اهداف و شرح وظایف عبارتند از:

۱- نیاز سنجی، برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی و نظارت بر کلیه مراحل آموزشی و افزایش مداوم اثر بخشی دوره آموزشی با توجه به پیشرفتهای روز دنیا.

۲- آموزش کلیه دانش‌آموزان، دانشجویان و نیروهای کارگاهی و صنعتی و آشنا ساختن آنها با مواد کامپوزیت، اجزای تشکیل‌دهنده آنها، فرایندهای ساخت و کاربرد کامپوزیتها در صنایع مختلف.

۳- آموزش در زمینه خطرات موجود در هنگام کار با این مواد و نیز رعایت مسائل ایمنی.

۴-  آموزش عملی نیروها در کارگاه برای ساخت مدل‌ها، قالبها و قطعات کامپوزیتی.

۵- بالا بردن سطح صلاحیت فنی کسانیکه با مواد کامپوزیت سر و کار دارند و افزایش بهره وری دانش آموختگان برای ورود به بازار کار.

۶- اطمینان از  این امر که دانش‌آموختگان در استفاده از مواد و کار با آنها مهارت کافی را دارند.

۷- جلوگیری از مصرف بی‌رویه مواد و امکانات و نیز استفاده بهینه از مواد کامپوزیت در جهت کاهش اثرات منفی زیست محیطی.

۸- تامین تکنسینها و سرتکنسینهای ماهر با توجه به نیاز بازار کار جامعه در زمینه جبران کمبود نیروی فنی کامپوزیت.

۹- توسعه و بازاریابی دوره های آموزشی و جذب مدرسین متخصص و ایجاد ارتباط با سازمانها و وزارتخانه های ذیربط.

۱۰-  نظارت بر برگزاری آزمون و صدور گواهینامه.

۱۱- زمینه سازی همکاری با موسسات آموزشی و شرکتهای خصوصی مرتبط و استفاده از امکانات سازمانها و ادارات دولتی و سازمانهای فنی و حرفه ای و ارائه طرحها و پیشنهادات سازنده به هیئت مدیره .

۱۲- کلیه فعالیت های این کمیته تحت نظارت هیئت مدیره انجمن انجام می پذیرد.

۲- کمیته استاندارد و ارتقاء کیفیت

اهداف و شرح وظایف عبارتند از:

۱-گردآوری استانداردهای بین‌المللی تدوین شده در ارتباط با صنعت و تهیه بانک اطلاعاتی به منظور کمک به صاحبان صنایع در جهت استاندارد کردن مواد، روشها و محصولاتشان و در صورت نیاز ترجمه استانداردهای فوق‌الذکر و ارائه به اعضاء و ترغیب صنایع  به پیروی از آنها

۲- تدوین استانداردهای مرتبط با صنعت کامپوزیت (با همکاری دست اندرکاران متخصص) که به تشخیص کارشناسان انجمن برای بهبود وضعیت صنعت مورد نیاز است و ارائه به موسسه استاندارد و همکاری با آن در جهت ایجاد استانداردهای تشویقی و ارائه آنها به اعضاء و ترغیب و مساعدت به ایشان به پیروی از استاندارد ها و اخذ استاندار تشویقی.

۳- بررسی و بهبود مداوم استانداردهای ملی موجود و حرکت جهت ایجاد استانداردهای اجباری.

۴- همکاری و راهنمایی اعضاء انجمن که متقاضی استقرار سیستمهای کنترل و تضمین کیفیت و یا دریافت در استاندارد تشویقی و یا اجباری می باشند جهت انتخاب مشاور(ین) مجرب در صنایع کامپوزیت.

۵- بررسی مشکلات کیفی و تلاش در ذیل:

-صنایع اتومبیل

– صنایع ساختمان

– صنایع آب و برق

– صنایع قایق‌سازی

– صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

– صنایع لوله‌سازی

– سایر محصولات و سایر مصنوعات کامپوزیتی با استفاده از متخصصین مربوطه.

۶- تدوین استانداردهای HSE در زمینه رعایت قوانین ایمنی و بهداشتی و محیط زیست کارگاه‌های تولید قطعات کامپوزیتی و اشاعه فرهنگ استاندارد و استاندارد سازی.

۷- تبادل اطلاعات و همکاری با سایر کمیته‌های انجمن به‌خصوص کمیته آموزش و کمیته فنی.

۸- بررسی شکایات مشتریان و یا اعضاء انجمن در زمینه عدم رعایت استانداردهای ذیربط و ارجاع آن به مراجع ذیصلاح (در صورت عدم امکان حل در انجمن).

۹- کلیه فعالیتهای این کمیته تحت نظارت هیئت مدیره انجمن انجام می پذیرد.

۳- کمیته فنی

این کمیته به منظور راهنمایی بخش صنعتی صنایع کامپوزیت تشکیل شده و متشکل از تعدادی از نخبگان و کارشناسان با تجربه به‌منظور ارائه خدمات مشاوره مهندسی و کمک در جهت رفع مشکلات اعضاء می‌باشد.

اهداف و شرح وظایف عبارتند از:

۱-تدوین بانک اطلاعاتی کارشناسان با تجربه این صنعت به‌منظور معرفی به اعضاء در هنگام نیاز. بدیهی است که لیست کارشناسان با تجربه فوق‌الذکر بصورت طبقه‌بندی شده برای هر یک از صنایع مرتبط بصورت جداگانه تنظیم خواهد شد.

۲- همکاری  با کمیته‌های استاندارد و آموزش جهت تبادل اطلاعات با کارشناسان و نیز استفاده از ایشان در مواقع نیاز توسط اعضاء.

۳- معرفی و اشاعه تکنولوژی های جدید.

۴- معرفی واحد‌های خدمات مهندسی مورد تائید برای طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌ها.

۵- اطلاع رسانی به اعضاء و صاحبان صنایع سنتی به لزوم بهره‌گیری از خدمات مشاوره مهندسی برای تضمین منافع ایشان و جامعه.

۶- انتشار مقالات و کتب و مجله و سایت و … با همکار ی کمیته های مرتبط.

۷- همکاری با سازمانها و ادارات دولتی و بانکها در جهت مشاوره فنی و کمک به حل مشکلات آنها.

۸- تدوین و ایجاد شرایط احراز رتبه برای اعضاء انجمن و بررسی و تعیین رتبه اعضاء متقاضی.

۹- کلیه فعالیتهای این کمیته تحت نظارت هیئت مدیره انجمن انجام می پذیرد.

۴- کمیته روابط عمومی

این کمیته کلیه فعالیت‌های مربوط به روابط انجمن با دیگران را شامل می‌گردد.

اهم این روابط به‌شرح زیر است:

الف- روابط انجمن با اعضاء هیئت مدیره انجمن کامپوزیت ایران

ب- روابط انجمن با کلیه اعضاء اعم از اعضاء حقوقی یا حقیقی

ج- روابط انجمن با تشکیلات و سایر انجمن‌ها

د- روابط انجمن با نهادهای قانونی و مدنی و افراد صاحب نفوذ در جهت نیل به اهداف انجمن

ه- روابط با رسانه‌ها

شرح فعالیت‌های کمیته روابط عمومی

با توجه به طبیعت کار این کمیته لازم است اعضاء آن از بین افراد خوش‌برخورد، پر حوصله، خوش‌سابقه و با نفوذ کلام انتخاب شوند که ضمن شناخت کافی از این صنعت قادر به انتقال اطلاعات و جذب مقطعی افراد جدید نیز باشند. طبیعی است در مراحل بعدی علایق عضو جدید ارزیابی شده و با کمک مشاورین فنی انجمن چگ.نگی تعامل و همکاری طولانی مدت با عضو جدید تعیین و تبیین خواهد شد.

اهم فعالیت‌های کمیته روابط عمومی را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد:

۱- تهیه بانک اطلاعاتی کامل اعضاء و کارفرمهای احتمالی حاوی نام، آدرس، شماره تلفن، پست الکترونیک و نوع فعالیت آنها که لازم است به‌صورت فصلی چک شده و از صحت اطلاعات مطمئن گردند.

۲- جمع‌آوری و ویرایش اطلاعات مربوط به نمایشگا‌ه‌های تخصصی، دوره‌های مربوطه، سمینارهای مربوط به این صنعت و امثالهم و ارائه این اطلاعات به ‌اعضاء از طریق سایت انجمن، اینگونه اطلاعات مندرج در سایت انجمن بایستی هر ماه به روز شود.

۳- تبادل اطلاعات با انجمن‌های مشابه در دنیا و ارائه اطلاعات جدید در سایت انجمن به منظور استفاده اعضاء و مخاطبین. این اطلاعات نیز بایستی به‌صورت دوره‌ای بازبینی و به روز شود.

۴- تهیه اطلاعات فابل ارائه به مطبوعات در مورد فعالیت‌های اعضاء و هماهنگی در انتشار مطالب تخصصی مربوطه به منظور اطلاع‌رسانی عمومی

۵- تلاش در جهت جذب کمکهای مالی و فنی اعضاء برای برگزاری همایش‌ها و سمینارهای مرتبط با این صنعت و ترغیب صنایع گوناگون به مشارکت در پیشبرد این صنایع به منظور استفاده کامپوزیتها در صنایع مختلف، نظیر صنایع تامین تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی، صنعت برق، صنایع دریایی، صنایع هوایی، صنایع خودروسازی، صنایع ساختمان و نظایر آنها

۶- ارتباط مستمر با اعضاء فعال و اخذ آمار امیدوارکننده در رابطه با پیشرفت صنعت کامپوزیت در ایران و انتشار این اطلاعات از کانالهای قانوانی به منظور بالا بردن امیدواری دست‌اندرکاران این صنعت و تلاش بیشتر برای بهینه‌سازی بهره‌وری واحدهای فعال

۷- همکاری با سایر کمیته‌های انجمن در جهت شناسایی افراد برجسته در صنایع علوم کامپوزیت و تقدیر از آنان.


تبليغات تبليغات تبليغات تبليغات